Skip to content

Studenterrepræsentanter stemte for nedlæggelse af populært sommerskolekursus. Nu har de fortrudt

Tidligere på ugen kunne de studerende på Statskundskab læse på Facebook, at sommerskolen i Offentlig Ret er blevet afskaffet. MED ANDRE ORD har undersøgt, hvad der ligger til grund for beslutningen, hvornår den blev truffet og af hvem.

Skrevet af Luna Andrea Paltorp

Afhænger dine uddannelsesplaner også af at kunne følge offentligt ret som sommerskolekursus? Så har du et problem nu.

For allerede fra næste sommer vil Offentlig Ret ikke længere blive udbudt som et fag på sommerskolen. Den beslutning kommer som en stor overraskelse for mange studerende, da den hverken er blevet varslet op til tilmeldingsperioden eller meldt ud på KUnet. Samtidigt har foreningerne Konservative Studerende og Statskundskabs Fagråd, der begge repræsenterer de studerende i Studienævnet, straks taget kraftigt afstand til beslutningen. Det har fået flere til at undre sig over, hvem der egentlig står bag den. 

MED ANDRE ORD har undersøgt, hvad der ligger til grund for beslutningen, hvornår den er blevet truffet og af hvem. Til vores overraskelse er vi – efter samtale med de involverede parter – nået frem til, at beslutningen er blevet godkendt af de selvsamme studenterrepræsentanter, der reagerede med forargelse på det Facebookopslag, hvorigennem de fleste statskundskabsstuderende bliver bekendt med beslutningen. 

Dette vender vi tilbage til senere i artiklen, men inden da, skal vi se nærmere på indholdet i netop det opslag, der satte gang i det hele. 

Kort om Facebookopslaget 

Mandag d. 3. oktober klokken 09:13 laver Caroline Wilhjelm et opslag i facebook gruppen Statskundskab på Københavns Universitet, med overskriften “Sommerskole i Offentlig Ret afskaffet uden varsel”. Her skriver hun, at der “på intet tidspunkt blevet varslet om denne beslutning, og beslutningen fremgår ikke skriftligt på KUnet eller andre steder”.  Derfor står flere studerende nu i den situation, at de må forkaste deres studieplaner og er “fastlåst i en situation, hvor vi er tvunget til at studere et semester længere end planlagt, og for nogle endda uden at være berettiget til SU”. Caroline Wilhjelm opfordrer til at, de studerende skriver en fælles klage, og den opfordring møder stor opbakning blandt de studerende.

Opslaget får hurtigt mere end 200 likes, og selve klagebrevet får omkring 130 medunderskrivere. 

Ødelagte studieplaner 

Caroline fortæller til  MED ANDRE ORD,  at hun oprindeligt havde tilmeldt sig OR som sommerskolekursus i år 2022, men at hun endte med at melde fra, fordi hun havde fået nyt job. Hendes plan var i stedet at tage Offentlig Ret på sommerskole i 2023, hvilket ville være hendes sidste mulighed for at få det obligatoriske fag, og samtidigt blive færdig til den planlagte tid. Den plan bliver dog forpurret, da Caroline møder en medstuderende, der har taget Offentlig Ret på sommerskole i år. Hun kan nemlig fortælle, at fagkoordinator Jesper Olsen på sommerskolen i år har givet udtryk for, at der er en risiko for, at faget ikke længere vil blive udbudt på sommerskole. 

Caroline beder sin ven videregive informationen om, at beslutningen vil sætte en række studerende i en virkelig dårlig position. Jesper er forstående og vil undersøge, om beslutningen kan suspenderes med et år til 2024. Da en medstuderende i september følger op på sagen, får de svar fra studieadministrationen om, at faget i fremtiden kun vil blive udbudt på efterårssemestret. På trods af at de studerende har gjort opmærksom på problematikken ved at sløjfe sommerskolen, har ledelsen altså alligevel stået ved afskaffelsen af sommerskolekurset. Dette får Caroline til at skrive opslaget med klagen i et forsøg på at række ud til andre studerende, der står i en lignende situation, og hun  møder som nævnt, stor opbakning gennem likes og kommentarer. En af dem, der er hurtig til at udtrykke sin støtte, er Frit Forum formand, Kasper Dlugatch Stisen. Vi har taget fat i Kasper og bedt ham uddybe sin reaktion. 

Som en tyv om en natten

Hvornår bliver du bekendt med beslutningen om at afskaffe OR som sommerskole?

“Det gør jeg, da jeg ser opslaget [red. Carolines] på Facebook, jeg har ikke hørt om det før, og det er derfor jeg reagerer voldsomt. Jeg skriver, at det er sindssygt, fordi jeg synes at det lyder vildt, og derfor tagger jeg også de folk, som jeg regner med har vidst noget i forvejen. Men jeg har ikke siden hørt noget fra dem  om det. […] Sådan som det bliver meldt ud, så virker det jo som en tyv om natten, der bare kommer og fratager os det fag, som vi er mange der har været glade for, og som vi har tilrettelagt vores studieliv efter.”

Og dem du tagger, det er så hhv. en fra Konservative Studerende og en fra Statskundskabs Fagråd?

“Ja, for de er jo valgt til studienævnet. Frit Forum er ikke en del af studienævnet på statskundskab. Jeg vil tro, at det her er en studienævnsbeslutning, og at den dermed er gået igennem dem.”  

Studenterrepræsentanter i studienævnet er… imod?

Kasper har tagget både Marlene Budolph (Konservative Studerende) og Rasmus Lauge Winding (Fagrådet). Begge reagerer på opslaget ved at erklære sig enige i klagen. 

Som Kasper nævner, må beslutningen have været forbi studienævnet, hvor både Konservative Studerende og Fagrådet sidder. Vi kontakter derfor Marlene Budolph og Rasmus Lauge Winding for at bede om en kommentar, og begge parter tager skarp afstand til nedlæggelsen af OR som sommerskole. Således skriver Marlene på vegne af Konservative Studerende at; 

“Det er yderst kritisabelt, at man vælger at nedlægge muligheden for at tage et så efterspurgt og essentielt valgfag som sommerkursus uden at have haft de studerendes studieplaner, interesser og behov for øje. Det er derfor under al kritik, at instituttet varsler nedlægningen af udbuddet med så kort varsel og med manglende kommunikation og udmelding til os studerende. (…) Denne situation bevidner endnu en gang om, at der er alvorligt brug for større inddragelse af os studerende i beslutningsprocesser, der har så stor en indvirkning på vores studieliv og interesser”.

Fagrådets repræsentant, Rasmus Winding, skriver at:

“Vi tager på det kraftigste afstand til, at beslutningen ikke er meldt klarere ud. Baggrunden for beslutningen vil vi gerne komme til bunds i.”

De to studenterforeningers udmeldinger efterlader MED ANDRE ORD med en anelse om, at beslutningen er blevet truffet uden om studienævnet, eftersom Konservative Studerende og Fagrådet tilsammen udgør halvdelen af studienævnet, og dermed kunne de have bremset vedtagelsen.  Dette viser sig dog ikke at være tilfældet. For torsdag den 6. oktober deltager Caroline Wilhjelm i et møde med viceinstitutleder Lars Tønder og formand for Fagrådet Kevin Hangaard Olsen angående klagen . Til mødet bliver det bekræftet, at belsutningen om at afskaffe OR som sommerskole faktisk er blevet truffet på et møde i studienævnet, og at studenterrepræsentanterne dermed har haft mulighed for at modsætte sig lige så kraftigt, som de gør på Facebook.

Vi blev ikke gjort opmærksomme på den potentielle konsekvens af den beslutning [red. at afskaffe sommerskolen i OR] og endte så med at godkende kursusudbuddet.

Kevin Hangaard Olesen, Formand for Statskundskabs Fagråd

Og ikke nok med det. De har faktisk været med til at vedtage beslutningen. For det kræver et flertal i studienævnet at få en sådan beslutning gennemført, og da de studerende udgør halvdelen af rådet, må mindst en af repræsentanterne altså have stemt for at nedlægge OR som sommerkursus. Fagrådets formand, Kevin Hangaard Olesen, som vi allerede mandag spørger ind til hans rolle i beslutningsprocessen, svarer pludselig torsdag og opfordre os til at stille ham alle de spørgsmål, vi har til sagen. Vi tager ham på ordet og skriver følgende besked:

Hvornår er I blevet bekendt med beslutningen? Og hvad har I gjort / vil I gøre for at ændre den?

Kevin skriver en længere besked, hvori han bekræfter, at sagen blev taget op på et møde i september, og tilføjer at: 

“Her var indstillingen fra Lars Tønder at sløjfe OR som sommerkursus grundet besparelser på instituttet. Vi blev ikke gjort opmærksomme på den potentielle konsekvens af den beslutning og endte så med at godkende kursusudbuddet”.   

Altså viser det sig, at alle tre studenterrepræsentanter fra Fagrådet har stemt for forslaget. Samtidigt skriver Kevin at studenterrepræsentanten fra Konservative Studerende var fraværende ved det pågældende møde grundet sygdom.

Vi kontakter herefter Konservative Studerendes igen for at få en kommentar angående deres repræsentant Josephine Wichmann Paaskes fravær ved studienævnsmødet. Josephine fortæller, at hun ikke er bekendt med dagsordenen for mødet, og at der ikke eksplicit står noget om nedlæggelsen af OR som sommerskole i mødereferatet. Vi kan desværre ikke tjekke om den påstand er korrekt, da referatet endnu ikke er blevet godkendt, og derfor ikke må deles uden for studienævnet. 

Beslutningen skal omgøres ved nyt møde 

Vi møder Lars tønder til et interview for at høre hans syn på sagen samt for at bekræftet, at studienævnets studenterrepræsentanter har stemt for forslaget. 

Lars fortæller os, at den formelle proces er sådan at Lars forbereder et forslag, som fremlægges for studienævnet et halvt år forinden. I september bliver forslaget så godkendt i studienævnet. Altså er beslutningen endeligt blevet truffet af studenterrepræsentanterne fra Fagrådet og Konservative studerende. Det kommende semesters kursuskatalog offentliggøres normalt i tilmeldingsperioden, hvilket på efterårssemesteret ligger i november. Beslutningerne er en del af en større besparelsesplan, som instituttet er underlagt, hvor særligt udgifter til eksterne lektorer skal mindskes med 45%. 

Vi antager, at der er færre, der er direkte berørte af den [red. afskaffelsen] end dem, der har underskrevet Carolines klage, som er omkring 150.

Lars tønder, studieleder på institut for statskundskab

Vi spørger Lars indtil, hvordan ledelsen vil imødekomme kritikken, hvortil han svarer:

 “Jeg kan jo sagtens se, at det sætter en række studerende i en besværlig situation. Det, vi er i gang med lige nu, er at finde ud af, hvor mange der reelt er berørt af beslutningen. Det er selvfølgelig svært, eftersom alle har deres individuelle studieplaner. Men vi håber at få et groft overblik inden på tirsdag. På tirsdag afholder studienævnet møde, og studenterrepræsentanterne har bedt om, at sagen bliver taget op. Vi antager, at der er færre, der er direkte berørte af den end dem, der har underskrevet Carolines klage, som er omkring 150.”

Til spørgsmålet om, Tønder står fast ved beslutningen, udtaler han følgende: 

“Det er som sagt ikke min beslutning, det er studienævnet, der har vedtaget kursuskataloget. Jeg har bare handlet ud fra de besparelser, som instituttet er underlagt. Teoretisk set kan studienævnet godt ændre beslutningen, så må de bare finde ud af hvor besparelserne så skal komme fra.”

Hvad nu?

Altså kan beslutningen om at afskaffe Offentlig Ret som sommerkursus føres tilbage til studienævnet. Repræsentanterne fra konservative studerende og fagrådet havde rent faktisk mulighed for at bremse den beslutning, de offentligt har taget så kraftigt afstand til, men nu ønsker de at gøre den om.  På tirsdag er der nyt møde i studienævnet om afskaffelsen, og det har MED ANDRE ORD naturligvis tænkt sig at dække.

Hvis du har kommentarer til sagen, hører vi meget gerne fra dig. 

Ifølge KU´s hjemmeside er Studienævnets hovedopgave at godkende de halvårlige undervisningsplaner. Studienævnet består af fire medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale og fire studerende valgt fra statskundskabsstudiet.