Skip to content

Ny specialisering i organisation og ledelse

I efteråret 2013 har du som studerende på Institut for Statskundskab haft mulighed for at specialisere dig i organisation og ledelse. Specialiseringen stiller store krav til den studerende, men indsatsen belønnes med undervisning på højt niveau, erfarer MED ANDRE ORD

Adjunkt Caroline Grøn og postdoc Mads Kristiansen er – sammen med de øvrige forvaltningsundervisere – blandt initiativtagerne til den nye specialisering i organisation og ledelse på Institut for Statskundskab. MED ANDRE ORD har sat de to forskere i stævne for at høre nærmere om tankerne bag specialiseringen og gøre status efter første semester. Specialiseringen, der retter sig mod kandidatdelen af Statskundskab, varer ét år, hvoraf det halve udgøres af specialet, som den studerende forpligter sig til at skrive inden for et for- valt-ningstema. Samtidig indebærer specialiseringen, at man som færdiguddannet statskundskaber får tilføjet ” med specialisering i organisation og ledelse” til sin endelige titel.

ORGANISATIONSTEORI, LEDELSE OG STYRING
Semestret er bygget op omkring tre fag: organisation, ledelse og styring. Undervisningen tilrettelægges på tværs af de tre fag, og det skaber god synergi i forløbet. Caroline Grøn uddyber: ”Mulighed for at bestemme alle studieaktiviteter på hele semestret betyder, at vi er sikre på, at de studerende rent faktisk har læst 3600 sider. Og det muliggør en anden progression end ellers. De studerende ved bare meget mere!”

Marie-Louise Frølich Brødsgaard og Leander Isak- sen har som studerende på hhv. 8. og 9. semes- ter fulgt specialiseringen i efteråret. For dem har det været et stort plus, at specialiseringen sætter struktur på kandidaten. De er begge drevet af en interesse for national forvaltning, og motivationen lyser ud af dem. ”Det har været sindssygt godt. Spændende emne, ja, men især strukturen har været god, og Caroline og Mads har været dygtige undervisere,” siger Leander Isaksen, og Marie-Louise F. Brødsgaard tilføjer begej- stret: ”Alle møder velforberedte op, alle rækker hånden i vejret, og der er en reel debat om de ting, man har læst.

mao2_s41

Det er ikke den klassiske med, at man møder op og tænker: Nå her er nogle interessante slides, hvoreft- er man går hjem igen. Der er lagt op til, at alle deltager aktivt.”

HØJT FAGLIGT NIVEAU
Såvel Caroline Grøn som Mads Kristiansen peger da også på, at det faglige niveau har været rigtig højt. Den intensive undervisning har presset de stude- rende længere i både forståelsen og appliceringen af teori, end man normalt kan forvente. Men forberedelsen skal stå mål med udbyttet af undervis- ningen, og fra alle kanter høres det, at den studerende må betragte specialiseringen som et fuldtidsstudium. Caroline Grøn taler eksplicit om en særlig kontrakt mellem underviser og studerende, der nødvendigvis må ligge til grund for undervisning på dette niveau.

”Hvad er præmissen for dette fag? Hvad kan du som studerende kræve af mig, og hvad kan jeg som underviser kræve af dig for at lave denne her slags undervisning? Jeg kan ikke lave pensumnære slides og samtidig give feedback på 20 papers. Der er et trade-off, og det kræver som sagt noget af de studerende.”

Apropos papers er specialiseringen kendetegnet ved ugentlige opgaver, og det faglige niveau samt de mange afleveringer stiller store krav til den studer- endes tid og engagement.

HÅRDT MEN GODT
På spørgsmålet, om arbejdsbyrden har været markant større end tidligere, leverer Marie-Louise F. Brødsgaard og Leander Isaksen et samstemmende ”Ja!”. Begge medgiver, at det har været det travleste semester nogensinde, men de er også blevet mere effektive og hurtige, når de har haft travlt. Det sideløbende studiejob har været en udfordring men ikke umuligt. ”Der er timer nok i døgnet til at klare det, hvis man tager sig sammen. Men det handler om at acceptere, at man er fuldtidsstuderende,” forklarer Leander Isaksen.

Det intensive arbejdspres er dog tænkt sammen med de sociale rammer, der skaber et godt og forplig- tende fællesskab. Mads Kristiansen har fra start haft fokus på betydningen af det sociale:

”For mig er det vigtigt at skabe et trygt miljø, hvor alle fra dag ét føler, at de kan deltage. Det skaber et netværk, man kan nyde godt af ved opgaveskriv- ningen og også senere i den enkeltes arbejdsliv.”

INFORMATIONSMØDE
Specialiseringen, der vil blive evalueret efter år 2014, gøres permanent, hvis erfaringerne er positive. Så er du nysgerrig på en masse organisationsteori, ønsker du mere løbende feedback og tættere kontakt til under- viseren, er der informationsmøde om næste efterårs specialisering i organisation og ledelse den 26. februar 2014. Marie-Louise F. Brødsgaard får det sidste ord: ”Det kan varmt anbefales, men man skal også brænde for det. Det er kun sjovt, hvis man synes, forvaltning er det fedeste i hele verden.”