Skip to content

Råd og nævn som statskundskabsstuderende kan stemme til

Universitetsvalget
Som studerende på Københavns Universitet kan man hvert år være med til at vælge, hvilke studerende, man ønsker, skal repræsentere os i diverse råd og nævn. Overordnet kan man dele universitet op i tre niveauer: KU’s ledelse, fakulteterne og institutterne. Studerende på stats-kundskab kan således vælge repræsentanter til KU’s bestyrelse, Akademisk Råd på SAMF samt Studienævnet og Institutrådet på IfS.

Til universitetsvalget er der en række lister, man kan stemme på, hvoraf nogle er knyttet op på politiske partier. MED ANDRE ORD vil i de kommende udgaver sætte fokus på de forskellige lister på Institut for Statskundskab.

KU’s bestyrelse
Bestyrelsen er Københavns Universitets øverste myndighed og afholder cirka otte møder om året. Her fastlægges bl.a. retningslinjerne for universitetets organisation og langsigtede udvikling. Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer og fem interne medlemmer. Medlemmerne sidder i en fireårig periode bortset fra  fra studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år.

Akademisk Råd
Det Akademiske Råd for det samfundsfaglige fakultet har til opgave at rådgive vores dekan, Troels Østergaard Sørensen, om forskning, uddannelse og vidensudveksling på fakultetet. Det er desuden det Akademiske Råd, der tildeler ph.d.-grader, doktorgrader og diverse priser. Ud over dekanen består rådet af seks medlemmer fra det videnskabelige personale fra fakultetets fem institutter samt tre studerende. Der afholdes cirka fem møder om året.

Mine erfaringer i Studienævnet
At være repræsentant i studienævnet giver indsigt og indflydelse. Det kan jeg skrive under på efter blot et halv år som medlem af nævnet. Her har jeg bl.a. været med til at godkende pensum for alt fra PTI til IP, diskutere nye specialiseringer på kandidatuddannelsen og udvælge kvote-2-ansøgninger. Det har været spændende, lærerigt og udfordrende.

Jeg stillede op til studienævnet som medlem af vores fagråd, Aktive Statskundskabere, som jeg var blevet en del af i begyndelsen af studiet. Sammen med fagrådet og de tre andre repræsentanter herfra har vi i Studienævnet nu gjort det muligt at komme på udveksling på bacheloren, og vi har skaffet os yderligere feedback på skriveøvelser. I Aktive Statskundskabere diskuterer vi studienævnssagerne til fagrådsmøderne, for at alle studerende har mulighed for at komme til orde, og så vi kan fremlægge de studerendes holdninger til studienævnsmøderne og derved sikre os større indflydelse. Dette har givet selv en ny studerende som mig mod på at byde ind til studienævnsmøderne og tale de studerendes sag.

Mathilde Albertsen Winsløw, 3. semester

 

mao1_s5

Råd og nævn på IFS

Studienævnet
Her træffes beslutninger om alt fra pensum og kvote-2-ansøgninger til regler for aktivitetskrav og eksaminer. Eksempelvis kan der i Studienævnet diskuteres, om vi skal hurtigere igennem studiet, om vi skal have mere feedback på vores opgaver, eller skal vi have mere Hegel i PTI! Studienævnet mødes én gang om måneden, og består af fire studenterrepræsentanter og fire VIP’ere (videnskabeligt personale, dvs. undervisere/forskere), heriblandt vores studieleder, Anders Wivel.

Institutrådet
I Institutrådet sidder studenterrepræsentanter, ph.d.-repræsentant, TAP’ere samt VIP’ere og vores institutleder, Lars Bo Kaspersen. Dette råds opgaver består i at udstikke de overordnede linjer for Institut for Statskundskab, herunder instituttets undervisnings- og forsk-ningsstrategier, strategi for fremtidige ansættelser samt budget- og økonomirelaterede opgaver. Institutrådsorganet blev oprettet i foråret 2013 på alle KU’s institutter for at sikre et tættere og mere formelt sam-arbejde mellem studerende, ansatte og institutleder.