Skip to content

Hvad skal der ske med samfundsfag?

Af Houdina Van Moorselaar og Selen Karakaplan

“Vi tillod os at kaste alt op i luften”. MED ANDRE ORD har interviewet studieleder Lars Tønder om sammenlægningen af samfundsfag med sidefag. Beslutningen er taget for at imødekomme problemer med frafald og usikkerhed omkring valg af sidefag samt for at styrke samfundsfagsstudiets tofagsidentitet.

Arbejdsgruppen for gentænkningen af samfundsfagsuddannelsen består af professorer Lars Tønder og Christian Rostbøll samt Kevin Olsen, som på daværende tidspunkt var medlem af IFS studienævnet. De har afholdt møder med samfundsfagsstuderende om fremtiden for studiet, og Studienævnet har på denne baggrund endeligt besluttet at samfundsfagsholdene fremover skal sammenlægges med sidefag. Samfundsfag skal omstruktureres på baggrund af regionaliseringen af universitetsuddannelser og for at imødekomme og pædagogiske udfordringer. Der var bred enighed om ikke at nedlægge uddannelsen.

Beslutningen vil betyde, at det samlede samfundsfags-og sidefagshold vil blive større end de samfundsfagshold, der har været hidtil. Lars Tønder udtaler, at de ikke har en endelig model på det. Han fremhæver dog, at de forudser en fordel i, at “der kommer til at sidde nogle sidefagsstuderende, som kan hjælpe vores samfundsfagsstuderende med at forstå, hvad det vil sige at have to fag”. Det understreges således, at beslutningen er taget med udgangspunkt i et ønske om i højere grad at italesætte tofagsidentiteten.

Det sociale miljø på holdet

Sidefagsstuderende er allerede over halvvejs i deres hovedfag og man kan forestille sig, at sammenlægningen kan påvirke det sociale miljø på holdene. Med Andre Ord spørger Lars Tønder, hvilke overvejelser der er gjort omkring dette – særligt med henblik på deltagelse i introforløbet. Han tager udgangspunkt i en samtale han har haft med samfundsfagsholdet 2022:

“Vi fik to ting med os; det ene var at der var behov for at vejlede tidligere omkring sidefagsvalget. Folk var meget usikre på det og synes at det var lang tid at vente indtil 4. semester. Derfor besluttede vi, at nu laver vi tidligere vejledning for valget af sidefaget. Det andet jeg tog med mig var en interesse for at skabe en ‘samfundsfagforening’ for at styrke fællesskabet på holdet.”

I efteråret var der et møde, hvor samfundsfagsstuderende mødtes og drøftede personlige udfordringer ved uddannelsen. Der dannede sig et billede af to spor af udfordringer; ét der handlede om manglende information om sidefag fra studievejledningen. Netop dette forsøger man at imødekomme i kraft af en styrkelse af tofagsidentiteten. Ét andet spor af udfordringer handlede om samfundsfags rolle og plads på IFS. Flere gav udtryk for at samspillet mellem samfundsfag og statskundskab fungerer godt. Dog fremgik det også på mødet, at der har været episoder hvor samfundsfag har følt sig overset eller underprioriteret.

Lars Tønder nævner i denne sammenhæng at f.eks. ruspjecen til introugen blev gennemgået meget nøje med henblik på at inkludere samfundsfag. Han tilføjer dog, at han ikke kan styre hvad alle siger: “Hvis der kommer en ekstern og siger ‘Velkommen til statskundskab’, så må det stå for egen regning – men vi prøver at italesætte det. Vi signalerer så meget som vi overhovedet kan, at det er to uddannelser, og at de er ligeværdige”.

Med Andre Ord spørger ind til, om en samfundsfagsforening kan komme til at fordre en uhensigtsmæssig opdeling af samfundsfag og statskundskab?

“Det skal ikke være sådan, at fordi man er med i Samfundsfagforeningen, så kan man ikke være med i International Debat, Suveræn eller i tutorgruppen eller revyen – sådan skal det ikke være. Det vi i virkeligheden gerne vil dyrke er, at der er nogle steder på arbejdsmarkedet, hvor man gerne vil have de her tofagskandidater, og det er noget af det, som den her samfundsfagforening kan være med til at skabe opmærksomhed omkring.” 

At være samf’er på arbejdsmarkedet

I tråd med dette fokus på tofagsidentitetens på arbejdsmarkedet samt samfundsfags plads på IFS spørger vi Lars Tønder, hvad det er for en rolle, han forestiller sig at samfundsfag skal have fremover. Hvad er det forskellen er – og skal være – mellem samfundsfag og statskundskab? 

“Vi skal være bedre til at sige, at det er én af mulighederne at blive gymnasielærer, og jeg skal være ærlig at indrømme, at en af grundene til at vi ikke ville nedlægge samfundfagsuddannelsen var også, fordi at vi synes, at vi har et ansvar for, at der foregår noget god samfundsfaguddannelse ude i gymnasieskolen. Når vi taler med Udenrigstjenesten og andre steder, hører vi det her med at kunne både noget sprog, i det her tilfælde, og noget politik, er en profil som sikkert allerede er efterspurgt og i hvert fald ikke bliver mindre efterspurgt, som vi hører det. Det vil vi sådan set gerne støtte op omkring.”

Skeptisk og optimistisk

Med Andre Ord har rakt ud til Sakinah-Michelle Ahmed, der har været fagrådsmedlem, og været med til at afholde efterårsmødet om samfundsfags fremtid, for at høre hendes tanker om beslutningen. Hun er positivt stemt omkring den fornyede opmærksomhed omkring studiet men har også nogle bekymringer omkring sammenlægningen:

“Nu snakker vi faktisk om samfundsfag, og man er opmærksom på og forsøger at finde løsninger på nogle af de problemer, som vi ved, desværre hænger sammen med studiet. Jeg er lidt skeptisk over for sammenlægningen af samfundsfagsholdet med sidefag, fordi jeg tror, det kan give nogle skæve dynamikker både fagligt og socialt. Begge dele har jeg gjort opmærksom på i studienævnet. Samtidig er jeg dog optimistisk. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi får løftet identiteten for samfundsfagsstuderende, fordi det er en virkelig unik uddannelse.”

Det tyder altså generelt på at der er, og vil være, opmærksomhed på studiet, og dets udvikling. Lars Tønder runder samtalen af med at understrege, at han godt kan forstå, at der generelt har været stor frustration, ængstelighed og usikkerhed ude på samfundsfagsholdet, og at disse bekymringer er legitime. Han opfordrer studerende til at snakke med ham om det. “Nogle gange ved I noget, som vi ikke ved, og nogle gange ved vi noget, som I ikke ved, og så er det godt at mødes og snakke om det.”