Skip to content

Total afskaffelse af holdnavne på Statskundskab og Samfundsfag

af redaktionen

Onsdag aften skulle der på et plenummøde for tutorgruppen på statskundskab og samfundsfag diskuteres det alternativ til holdnavne efter det tumultariske forløb med afskaffelsen af landenavne tidligere på året. Kontaktudvalget for introforløbet på statskundskab og samfundsfag havde derfor i anledningen af den imødesete udmelding inviteret studieleder Anders Berg-Sørensen med på mødet for at fremlægge beslutningen. 

Det var en nedslående melding, som de 120 tutorer blev mødt med, da Berg-Sørensen bekendtgjorde, at der højere oppe i systemet hos institutleder Nina Græger og dekan Mikkel Vedby Rasmussen var truffet beslutning om at afskaffe alle former for holdnavne på introforløbet. Fremadrettet vil holdnavnene således ikke have et overordnet tema, men fungere som hold1, 2, samf osv. som man kender det fra KU-net.

Beslutningen skal ses i lyset af, at der centralt fra KU er fastsat tre overordnede mål for introugerne, der fungerer som rettesnor for introforløbet på IfS. De tilsiger, at introforløbet skal indebære en faglig introduktion til bacheloruddannelsen for de nye studerende, en introduktion til de fysiske faciliteter på campus og KU’s IT-systemer, samt at introugen skal indeholde sociale aktiviteter, der skal integrere de nye studerende på en inkluderende måde. 

Dertil blev det begrundet, at de tre overordnede mål ikke bliver tilstrækkeligt efterlevet med det nuværende introforløb, hvorfor man vælger at afskaffe alle former for holdnavne. Berg-Sørensen gjorde det i den forbindelse klart at beslutningen var taget for at komme tættere på de overordnede mål om et inkluderende introforløb. Der blev også lagt op til, at der skulle være tættere koordination mellem de forskellige introforløb på fakultetet, men det stod uklart tilbage om afskaffelsen af holdnavne kun gælder statskundskab og samfundsfag eller om beslutningen også rammer Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andre introforløb. 

Alternativer til landenavne afvist

Den totale afskaffelse af holdnavne skal samtidig også ses i den kontekst, at der til sidste plenum blev nedsat et gentænkningsudvalg, der i tæt samarbejde og koordination med instituttet, skulle udarbejde et alternativ til landenavne i introforløbet. Afvisningen af alternativerne, der blev fremlagt institutlederen og dekanen, begrundede Berg-Sørensen med, at han ikke havde forstået og videreformidlet det indledende budskab om en alternativ introuge fra ledelsen tydeligt og skarpt nok.

I stedet for holdnavne lagde Berg-Sørensen op til, at tutorernes idérrigdom og kreativitet kunne folde sig ud, gennem udarbejdelsen af en detaljeret plan for aktiviteterne i introugen, der efterfølgende skulle godkendes af institutledelsen og dekanen.

Udmeldingen om den totale afskaffelse af holdnavne i introforløbet blev af nogle tutorer mødt af stor ærgrelse, og det tumultariske forløb omkring introugen 2021 synes intensiveret med instituttets seneste beslutning. Derfor affødte udmeldingen en længere debat til plenum omkring samarbejdets natur, tutorgerningens rammer og frihedsgraderne heri.

Med Andre Ord har kontaktet Anders Berg-Sørensen, der ikke har ønsket at kommentere og begrunder dette med, at han ønsker at tage samtalen om introforløbet direkte med tutorerne. 

Foto: Kasper Frederik Larsen / Tutorgruppen 2020